Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

Barta János (szerk.) 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

A 21. századi enciklopédia sorozat célja modern szemléletű, korszerű kutatásokra támaszkodó, összefoglaló és áttekintő műveket adni az Olvasó kezébe.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

A birodalmak kora

Hobsbawm, Eric

A világhírű brit történész megelőző köteteihez illeszkedve a „hosszú 19. század”, azaz a francia forradalom és az első világháború közötti évtizedek történetét mondja el. De nem szabad valamiféle száraz és unalmas enciklopédikus köztörténetre, vagy eseménytörténetre gondolni...

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004
bővebben

A bohém zseni

Tőkéczki László

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
bővebben

A Csárdáskirálynő

Gerő András - Hargitai Dorottya - Gajdó Tamás

A Csárdáskirálynő története sikertörténet. Túlélt világháborút, forradalmakat, rendszerváltásokat. Változott, de nem a felismerhetetlenségig. Lényege szerint születése óta egyenlő önmagával: operett...

Pannonica Kiadó, Budapest, 2006.
bővebben

A dualista rendszer (1867-1918)

Kozári Monika

Jelen kötet a Modern magyar politikai rendszerek című sorozat kronológiailag első darabja. A hagyományos eseménytörténeti, a politikát középpontba állító felfogás helyett a szerzők inkább szociológiai, politológiai megközelítésben dolgozzák fel az egyes korszakokat úgy, hogy a történeti narratíva ne sérüljön, és az Olvasó nyomon követhesse a köztörténet legfontosabb állomásait.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

A Horthy-rendszer

Püski Levente

A kötet nemcsak a szakembereknek, hanem mindazoknak szól, akik érdeklődnek a Horthy-korszak politikai élete, államberendezkedése iránt.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

A Hungarian National History Book

András Gerő

András Gerő (1952) is Professor Department Head of Eötvös Loránd University. Director of the Institute of Habsburg History, Professor of Central European University, a Budapest-based historian awarded with the Széchenyi Prize.

Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society
bővebben

A liberalizmus folytonossága

Tormássy Zsuzsanna (szerk.)

A könyv a Habsburg Történeti Intézet eszmetörténeti konferenciasorozatának egy kötete. Az első, 2004-ben megrendezésre kerülő - és a konzervativizmussal foglalkozó - konferencia után 2007. november 6-án a "Liberalizmus folytonossága" címmel szervezett az intézet a német liberális Friedrich Naumann Alapítvánnyal közös konferenciát.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008.
bővebben

A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948

Romsics Ignác (szerk.)

A tizenhét tanulmányt, amely ennek az önmagában is összetett magyar jelenségnek az eszme-, művelődés- és intézménytörténeti, valamint kül- és belpolitikai aspektusait mutatja be, a kötet szerkesztőjének, Romsics Ignácnak az áttekintése vezeti be az európai és magyar jobboldaliság 19-20. századi alaptípusairól.

Osiris Kiadó, Budapest, 2009.
bővebben

A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918

Szívós Erika

A kötet az 1897 és 1918 közötti korszak magyar képzőművészetének társadalomtörténetét dolgozza fel európai összefüggésekben ágyazva. A szerző a témát nem művészettörténeti, hanem társadalomtörténeti szempontból közelíti meg.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2009.
bővebben

A magyar középkor története

Szvák Gyula (szerk.)

A kötet egy sorozat kronológiailag első darabja, melynek szerzői Kristó Gyula, Makk Ferenc, Almási Tibor, Bertényi Iván és Draskóczy István a magyar történelmet korszakos bontásban tárgyalják.

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

A Monarchia kora — ma

Gerő András (szerk.)

A történész szakma elismert művelői a Habsburg Történeti Intézet és az Olasz Kulturális Intézet közös konferenciáján előadásaikban értékelték a Monarchia átalakulását, és az 1867. évi kiegyezési törvény ebben játszott szerepét. Az előadások szerkesztett változata olvasható ebben a könyvben.

 
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007.
bővebben

A Monarchia Magyarországa

Gerő András

A Monarchia Magyarországa nem egyszerűen a dualizmus, hanem a dualizmusok kora. A könyv célja szerint összefoglaló jellegű munka. A bővebb tájékozódási igényt a kötethez társított szakirodalmi tájékoztató hivatott szolgálni.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelenet meg.
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2009.
bővebben

A nemzeti hivatástudat nyomában

Benda Kálmán

Benda Kálmán, a kivételes műveltségű, nagy tudású történész a „régi” történész nemzedék képviselője. Kötete válogatás, amely az impresszíven gazdag életmű egy szeletét adja az Olvasó kezébe. A tanulmányokat, cikkeket, interjúkat tematikus fejezetekbe válogatta a szerkesztő, Lukáts János. Az elemzések a 16-18. századi történet válaszútjai, kiemelkedő fordulópontjai mellett kitérnek gazdaság-, diplomácia-, művelődés-, és iskolatörténeti kérdésekre is.

A kötet megjelenését a Habsburg Történeti Intézet támogatta.
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus

Mályusz Elemér

A könyv, mint címe is jelzi, nem a protestantizmus II. József-kori történetét tárgyalja, hanem az egyházpolitika alakulását, egyház és állam viszonyát

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő 2006.
bővebben

Ars scientiae

Balogh Piroska

A kötet célja, hogy Schedius Lajos különböző kanonizációs folyamatok útvesztőiben feledésre ítélt életművét beemelje irodalomtörténeti, illetve egyéb tudománytörténeti közelítések párbeszédébe.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.
bővebben

Családi kapitalizmus

Halmos Károly

E kötet a hazai családi kapitalizmusról szól - történeti alapon. A szerző egy ideáltípus meghatározásán keresztül - melyhez a szépirodalomból Thomas Mann „A Buddenbrook-ház” című regényére alapoz - mutatja be a családi kapitalizmus családjának ideáltípusát.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2008.
bővebben

Deák Ferenc utolsó évei

Pölöskei Ferenc

A könyv két szempontból is hiánypótló munka. Egyrészt, mert a történetírás meglehetősen mostohán bánt a „haza bölcsével”: korszerű életrajz nem készült Deákról. Másrészt, mert Pölöskei Ferenc az életút olyan időszakába kalauzolja el az Olvasót, amely kevéssé ismert. 

Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2004.
bővebben

Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára

Krausz Tamás - Szvák Gyula (szerk.)

A kötet tisztelgés az iskolateremtő, híres professzor és tudós, a „hármas” Kelet-Európa elmélet kidolgozója, számos monográfia és tanulmány szerzője, a nyolcvan éves Niederhauser Emil akadémikus előtt. A szerzők kollégák, pályatársak és barátok saját kutatási eredményeikre támaszkodva készítettek témáikban szerteágazó, mégis egy gondolat köré szerveződő, egy fogalom s régió, Kelet-Európa történetét körüljáró dolgozatokat.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Pannonica Kiadó, Budapest, 2003.
bővebben

Ferenc József és a magyarok

Gerő András

Gerő András legújabb könyvében a 100 éve elhunyt Ferenc József magyarokhoz fűződő kapcsolatát elemzi. A múltidézés során a szerző számos – eddig jobbára ismeretlen – anekdotát elevenít fel.

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2016.
bővebben

Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság (1683-1792)

Zachar József

A könyv átfogó képet ad a magyarországi Habsburg-uralom kezdete és a francia forradalom idején az ancien régime berendezkedését visszaállítani szándékozó első koalíciós háború kirobbanása közti időszak hadügyi kérdéseiről.

Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

Hit, illúziókkal

Gerő András

„A kötet fejezetei kivétel nélkül hitről és illúziókról szólnak. Arról, hogy 1914-ben a politika elhitette az emberekkel: a magyarok érdekében áll a háború. Arról, hogy 1918-ban úgy vélték: a világháborús vereségnek nem lesznek hosszútávú következményei. Arról, hogy azt gondolták: a történelmi Magyarország megőrizhető.[…]És arról is, hogy lehetséges a sikeres újrakezdés, feltéve, ha a hitünktől nem, de illúzióinktól képesek vagyunk megválni.”

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
bővebben

I. Ferenc József és a megtorlás

Hermann Róbert

A történeti irodalomban viták folynak arról, milyen felelősség terhelte I. Ferenc Józsefet abban, hogy a szabadságharc leverését követően, olyan véres megtorlás következett be. Az uralkodó felelősségét 1849-1867 között nem lehetett, 1867 után nem illett firtatni...

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2009.
bővebben

Két birodalom - három főváros

Szvák Gyula (szerk.)

A tanulmánykötetben a XIX. század végén XX. század elején Bécs, Budapest és Szent-Pétervár között felállítható kultúrtörténeti párhuzamokat és kölcsönhatásokat járják körbe a szerzők.

 
ELTE Ruszisztikai Központ, Budapest, 2006.
bővebben

Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában

Gerő András (szerk.)

A kiadvány a Habsburg Történeti Intézet Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában c. konferenciáján elhangzott előadásokat adja közre.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2014.
bővebben

Korpás Zoltán

V. Károly és Magyarország

E kötet célja az, hogy a korábbi toposzok átértékelésével megtaláljuk Magyarország helyét V. Károly törökellenes politikájában.

Századvég Kiadó, Budapest, 2008.
bővebben

Kultuszok a pszichoanalízis történetében

Erős Ferenc

Mind a mai napig hiányzik egy részletes és autentikus Ferenczi-életrajz, amely a magyar pszichoanalitikus életét és művét korának tudományos és szellemi irányzataival összefüggésben, a társadalmi és történeti kontextusba beágyazva vizsgálná. Ez a kötet egy ilyen, társadalomtörténeti hátterű intellektuális életrajz előmunkálatait tartalmazza.

 
Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

Liberális látószög

Gerő András

Teljes felnőtt életem – egyetemi tanárként, történészként – azzal telt, hogy írásban, szóban érvelve elmondtam, hogy meghatározott témákról mit gondolok. Most, hogy 70 éves lettem, ezen nem változtatok, mert ez nemcsak foglalkozásom, hanem szenvedélyem is. 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Budapest, 2022.
bővebben

Magyar másik

Gerő András

A kötetben a modern magyar história és a zsidók viszonyáé a főszerep. Gerő András megkísérli röviden áttekinteni a tipikusnak tekinthető értelmezéseket, és természetesen törekszik saját interpretáció kialakítására is.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2014.
bővebben

Magyarország uralkodói

Szvák Gyula (szerk.):

Jelen kötet a Magyar Századok sorozat darabja, melyben a szerzők, Kristó Gyula, Makk Ferenc, Almási Tibor, Bertényi Iván, Draskóczy István, Pálffy Géza, Barta János, Csorba László arra vállalkoztak, hogy átfogó-értelmező monográfiákat készítsenek.

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2003.
bővebben

Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete I.-II.

Balázs Péter

Balázs Péter könyve a hazai orvoslás történetét és a jogalkotás szempontjából jelentős XVIII. századi intézkedéseket mutatja be.

 
Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Piliscsaba - Budapest, 2007.
bővebben

Mária Terézia élete és kora

Niederhauser Emil

Niederhauser Emil dinamikus életrajzából lépésről lépésre követhetjük, hogyan lett úrrá a kilátástalannak tűnő politikai, hadi és gazdasági helyzeten a kitartó, makacs, jó pszichológiai érzékkel megáldott, s egyben vasakaratú Mária Terézia. S nemcsak felülkerekedett a válságon, de kora nagyformátumú, tehetséges, tisztelettel övezett fejedelmévé vált.

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

Merénylettől hadüzenetig

Gerő András (szerk.)

A forráskötet hatvan korabeli sajtókiadvány cikkanyagán keresztül mutatja be a dualizmus korabeli Magyarország életének utolsó békehónapját.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság - Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2014.
bővebben

Mi a magyar?

Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály (szerk.)

2005-ben 15 magyar tudós és író válaszol egy-egy írásban arra a körkérdésre: mi a magyar ma? Milyenek voltak egykori elődeink, miben vagyunk mások, mint ők? Az elgondolkodtató esszéket hazai és határon túli vezető magyar értelmiségiek írták.

Habsburg Történeti Intézet – Rubicon Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon

Tóth István György

A fiatalon elhunyt történész, Tóth István György posztumusz kötete a katolikus hittérítést vizsgálja a kora újkori Magyarországon, a szerző hosszú évek alatt itthoni és külföldi levéltárakban folytatott kutatásainak eredményét és összegzését.

 
Balassi Kiadó, Budapest, 2007.
bővebben

Nemzeti Történelemkönyv

Gerő András

A könyvben közreadott hat tanulmány nemzeti érzésvilágunkkal átitatott témákat elemez, melyek mindegyike történelmünk egy-egy időszakához, vonulatához kötődik.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2013.
bővebben

Nyelvmesterkedés – Ferenc József magyarul tanul

Pelcz Katalin

Ferenc József „Magyar gyakorlások” című diktátum-füzetei eddig elkerülték a kutatók figyelmét. A kultúrtörténeti ritkaságnak számító füzeteken keresztül bepillanthatunk a Habsburg uralkodó mindennapjaiba, és árnyaltabb képet kaphatunk arról, mennyit is tudhatott valójában a császár magyar alattvalói nyelvéből.

 
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2009.
bővebben

Schedius Lajos János széptani írásai

Balogh Piroska

A Schedius - szakirodalom jelentős része nem az esztétikai vonatkozású szövegek köré épül. Ha esetleg mégis igen, akkor az értelmezőnek szembesülnie kellett azzal a problémával, hogy a széptani írások szövegkorpusza igen fragmentált és nehezen hozzáférhető. 

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.
bővebben

Se nő, se zsidó

Gerő András

A helyszín: az Osztrák-Magyar Monarchia, s azon belül is német Ausztria. Az idő: a XIX-XX. század fordulója, a századelő. A főszereplők: a rasszizmus és a nőellenesség, nőgyűlölet. Együtt, közösen.
Az az arc, amit itt a századelő német-ausztriai világa mutat, viszonylag kevéssé ismert...

 

Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2009.
bővebben

Szétszakított múlt

Gerő András

A kötetben szereplő hét tanulmány a szerző fő érdeklődési köreit tükrözik. Olvashatunk benne a Monarchiáról, a polgárosodásról, az identitáspolitikáról.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2012.
bővebben

Szomjas Gusztáv hagyatéka

Fried István

A kötet több is, kevesebb is, mint egy monográfia. A Herder-díjas irodalomtörténész kötetében arra vállalkozik, hogy a Krúdy-életmű jelenlegi feldolgozottsága mellett a lehető legteljesebb értelmezést adja, olyan új elemzési szempontokkal, amelyek átértékelik a Krúdyról alkotott képünket.

 
Új Palatinus Könyvesház Budapest, 2006.
bővebben

Talleyrand. Metternich

Niederhauser Emil

A kötet két remekbe szabott életrajzot tartalmaz. Azt is mondhatnánk, hogy Plutarkhosz mintájára párhuzamos életrajzokról van szó, hiszen két kor- és pályatárs politikus portréját veheti kezébe az Olvasó.

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

Térerő — A Kossuth tér története

Gerő András

A szerző a tér történetét különböző dimenziókban — fizikai-topográfiai; szimbolikus; spirituális — írja le és értelmezi, amelyek változó tartalmú, de folytonos emberi szándékokat mutatnak be. A tér történetének bemutatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Kossuth teret a maga egyediségében és komplexitásában lehessen láttatni; meg lehessen fejteni a tér sajátos, evilági misztikumát.

 
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008.
bővebben

Tisza István

Tőkéczki László

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest
bővebben